Satayeva, S., Akhmetova, F., Jusupkaliyeva, R., Nazarova, D., Kazarinov, I., Mambetova, M., Salim, B. and Hahaleva, Y. (2021) “Study of the new composite sorbents for water treatment”, International Journal of Biology and Chemistry, 14(2), pp. 88–92. doi: 10.26577/ijbch.2021.v14.i2.012.