[1]
A. Azhkeyeva, R. K. Rakhmetullayeva, G. Z. Yeligbayeva, Y. M. Shaikhutdynov, and M. Abutalip, “Complexation of new linear copolymers based on ethyl acrylate”, IJBCh, vol. 11, no. 1, pp. 163–168, Aug. 2018.