Azhkeyeva, A., R. K. Rakhmetullayeva, G. Z. Yeligbayeva, Y. M. Shaikhutdynov, and M. Abutalip. “Complexation of New Linear Copolymers Based on Ethyl Acrylate”. International Journal of Biology and Chemistry, vol. 11, no. 1, Aug. 2018, pp. 163-8, doi:10.26577/ijbch-2018-1-300.