Satayeva, S., F. Akhmetova, R. Jusupkaliyeva, D. Nazarova, I. Kazarinov, M. Mambetova, B. Salim, and Y. Hahaleva. “Study of the New Composite Sorbents for Water Treatment”. International Journal of Biology and Chemistry, vol. 14, no. 2, Dec. 2021, pp. 88-92, doi:10.26577/ijbch.2021.v14.i2.012.