Bakhtiyarova, S., Y. Makashev, B. . Zhaksymov, Y. Makashev, A. . Kalekeshov, A. Zhunusova, U. Kapysheva, I. . Tazhibaev, A. . Zhiengazina, and Z. . Zhalimbetova. “Reserve Capabilities of the Cardiorespiratory System in Athletes of Certain Sports under Conditions of Intense Muscular Activity”. International Journal of Biology and Chemistry, vol. 16, no. 2, Dec. 2023, pp. 72-80, doi:10.26577/IJBCh2023v16i2a7.