1.
Bakhtiyarova S, Makashev Y, Zhaksymov B, Makashev Y, Kalekeshov A, Zhunusova A, Kapysheva U, Tazhibaev I, Zhiengazina A, Zhalimbetova Z. Reserve capabilities of the cardiorespiratory system in athletes of certain sports under conditions of intense muscular activity. IJBCh [Internet]. 2023 Dec. 25 [cited 2024 Jul. 18];16(2):72-80. Available from: https://ijbch.kaznu.kz/index.php/kaznu/article/view/773