Phytochemical study of conditional phytopreparation and liposoluble contents of Halostachys caspica with immunostimulatory activity

  • Y. S. Ikhsanov al-Farabi Kazakh national university, Kazakhstan, Almaty, al-Farabi ave 71
  • P. Vizuete Castro al-Farabi Kazakh national university, Kazakhstan, Almaty, al-Farabi ave 71
  • Y. A. Litvinenko al-Farabi Kazakh national university, Kazakhstan, Almaty, al-Farabi ave 71
  • G. Sh. Burasheva al-Farabi Kazakh national university, Kazakhstan, Almaty, al-Farabi ave 71
  • J. A. Abilov al-Farabi Kazakh national university, Kazakhstan, Almaty, al-Farabi ave 71

Abstract

The study presents the results of a biologically active complex (BAC) study obtained from the aerial part of Halostachys caspica from the Chenopodiaceae family. Studies using gas chromatography-mass spectrometry revealed a significant amount of biologically active substances (BAS) in the BAC obtained by hydroalcoholic extraction, followed by lyophilization of the extract obtained, compared to the raw material. By passing this, the result of this study is the detection of such esters of higher saturated and unsaturated carboxylic acids and fatty acids as ethyl esters of oleic, hexadecanoic and octadecanoic acids.

References

1 Zadorozhnyiy A.M., Koshkin A.G., Sokolov S.Ya., Shreter A.I. Spravochnik po lekarstvennyim rasteniyam. – M.: Lesnaya promyishlennost, 1989. – S. 4-8.

2 Bender K.I., Gomenyuk G.A., Freydman S.L. Ukazatel po primeneniyu lekarstvennyih rasteniy v nauchnoy i narodnoy meditsine. – M., 1988. – 111 s.

3 Beklemishev N.D. Rukovodstvo po rabote s lekarstvennyimi rasteniyami. – Almatyi, 1999. –231 s.

4 Ushbaev K.U., Kuramyisova I.I., Aksenova V.F. Tselebnyie travyi. – «Kaynar», Almatyi, 1976.- S.3-7 Rastitelnyie resursyi SSSR // pod red. A.A. Fedorova. – L.: Nauka, 1985. – S.232.

5 Ye. Ikhsanov, P. Vizuete Castro, Yu. Litvinenko, G. Burasheva, and Zh. Abilov, Development of New Phytodrugs of Some Plants Growing in Arid Zones of Kazakhstan, 14th Asian Symposium on Medicinal Plants, Spices and Other Natural Products «ASOMPS-XIV», Karachi, 2013. – P. 209

6 Gosudarstvennaya farmakopeya Respubliki Kazahstan.. – Almatyi: Izdatelskiy dom «Zhibek zholyi», 2008., T.1 – 592 s.

7 Gosudarstvennaya Farmakopeya SSSR. Vyip.1: metodyi analiza lekarstvennogo rastitelnogo syirya. – M.: Meditsina, 1987. – 387 s.

8 Gosudarstvennaya Farmakopeya SSSR. Vyip.2: Obschie metodyi analiza. – M.: Meditsina, 1990. – 387s.

9 Avtsyin A.P., Zhavoronkov A.A., Remi M.A. i dr. Mikroelementyi cheloveka. – M.: Meditsina, 1991. – S.446.

10 Karasek F., Klement R. Vvedenie v hromato-mass-spektrometriyu: Per. s angl. – M.: Mir, 1993. – 237 s.
Published
2015-06-30
How to Cite
IKHSANOV, Y. S. et al. Phytochemical study of conditional phytopreparation and liposoluble contents of Halostachys caspica with immunostimulatory activity. International Journal of Biology and Chemistry, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 47-51, june 2015. ISSN 2409-370X. Available at: <https://ijbch.kaznu.kz/index.php/kaznu/article/view/175>. Date accessed: 19 sep. 2020. doi: https://doi.org/10.26577/2218-7979-2015-8-1-47-51.

Keywords

Halostachys caspica; Chenopodiaceae; phytochemical composition of biologically active substances (BAS); biologically active complex (BAC); herbal; gas chromatography-mass spectrometry