Complex formation of polyelectrolytes with different groups of heavy and transition metal ions

  • E. E. Ergozhin Faculty of Chemistry and Chemical Technology, al -Farabi Каzakh Nаtionаl University
  • L. М. Tugelbaeva Faculty of Chemistry and Chemical Technology, al -Farabi Каzakh Nаtionаl University
  • B. R. Tausarova Faculty of Chemistry and Chemical Technology, al -Farabi Каzakh Nаtionаl University
  • R. K. Ashkeeva Faculty of Chemistry and Chemical Technology, al -Farabi Каzakh Nаtionаl University

Abstract

The new copolymer based on styrene and divinylbenzene with groups of nicotinamide and copolymers based on isomers metakriloilaminobenzoic acids with 2-methyl-5-vinylpyridine are obtained by chemical modification and radical copolymerization. The optimal conditions of synthesis were found. Structure and
properties of initial compounds and copolymers based on them have been studied by IR spectroscopy, elemental analysis. The sorption properties of the synthesized polymers with respect to the ions of heavy and transition metals were investigated.

References

1 Ashirov A. Ionoobmennaya ochistka stochnikh vod, rastvorov i gazov. – L: Khimiya, 1993. – P. 291.
2 Senyavin M.M. Ionnyy obmen v tekhnologiy i analize neorganicheskikh veshchestv. – M.: Khimiya, 2000. – P. 202.
3 Bokris O.M. Khimiya okruzhayushchei sredy. – M.: Khimiya, 1982. – P. 670.
4 Ergozhin E.E., Tausarova B.R. Rastvorimye polielektrolity. – Alma-Ata: Gylym, 1991. – P.222.
5 Myasoedova G.B., Savvin S.B. Khelatoobrazuyushchie sorbenty – M.: Nauka, 1994. – P. 58-62.
6 Skurlatov Yu.I., Duka G.G., Miziti A. Vvedenie v ekologicheskuyu khimiyu. – M.: Vysshaya shkola, 2004. – P. 400.
7 Umland F., Yansen A. Kompleksnye soedineniya v analiticheskoi khimiy. – M.: Mir, 1995. – P. 256.
Published
2013-06-20
How to Cite
ERGOZHIN, E. E. et al. Complex formation of polyelectrolytes with different groups of heavy and transition metal ions. International Journal of Biology and Chemistry, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 44-48, june 2013. ISSN 2409-370X. Available at: <https://ijbch.kaznu.kz/index.php/kaznu/article/view/81>. Date accessed: 20 sep. 2020.

Keywords

sorbent; chemical modification; radical copolymerization; complex creating ability; heavy and transitional metals; static exchange capacity